กองช่าง

นายธีรพัฒน์  สีอาษา
นายธีรพัฒน์ สีอาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

งานก่อสร้าง
นายเดชา		ยอดดี
นายเดชา ยอดดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดา  จ้ายหนองบัว
นายศักดา จ้ายหนองบัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสุบรรณ์	แก้วอาสา
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานสาธารนูปโภค
นายวารินทร์		วงษ์มุข
นายวารินทร์ วงษ์มุข
นายช่างโยธา
นาไมตรี		ชุมพล
นาไมตรี ชุมพล
ผช.ช่างไฟฟ้า