ลักษณะทางสังคม

สภาพทางสังคม

 

๑. การศึกษา

การศึกษา มีสถาบันการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๗   แห่ง   (ข้อมูล  ณ  เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙)

  • โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส จำนวน ๙ แห่ง (ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๕๙)

 

๒. สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำตำบลบัวเงิน     ๒       แห่ง