กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายอำนาจ ยุทธรรม
นายอำนาจ ยุทธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุภาภรณ์	ศรีนะภู
นางสุภาภรณ์ ศรีนะภู
ครู คศ.๑
นางสุดารัตน์	มูลสมบัติ
นางสุดารัตน์ มูลสมบัติ
ครู คศ.๑
นิภารัตน์	สีคงเพชร
นางนิภารัตน์ สีคงเพชร
ครู คศ.๑
45434.jpg
นางสุบรรณ์ แก้วอาษา
ครู คศ.๑
นางนันทิพร  สมปัญญา
นางนันทิพร สมปัญญา
ครู คศ.๑
นากาญจนา		พินิจมนตรี
นางกาญจนา พินิจมนตรี
ครู คศ.๑
นางสุปรีดา		บุญศรี
นางสุปรีดา บุญศรี
ครู คศ.๑
นางรุ่งนภา	ชุมแวงวาปี
นางรุ่งนภา ชุมแวงวาปี
ครู คศ.๑
นางมนทิพา  ชอกลำ
นางมนทิพา ชอกลำ
ครู คศ.๑
นางญาดา	วงษ์ชารี
นางญาดา วงษ์ชารี
ครู คศ.๑
นางบรรจง		พินิจมนตรี
นางบรรจง พินิจมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายมิตรชาย		บุญศรี
นายมิตรชาย บุญศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุราพร		เมืองโคตร
นางยุราพร เมืองโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางมณีรัตน์		นนตานอก
นางมณีรัตน์ นนตานอก
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ	ภูผาลา
นางจันทร์เพ็ญ  ใขกัญหา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวหนึ่งฤทัย	คำลิตร
นางสาวหนึ่งฤทัย คำลิตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร	แก้วใส
นางสาวนิภาพร แก้วใส
ผู้ดูแลเด็ก
นางวราภรณ์	หาญเสนา
นางวราภรณ์ หาญเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพันธิภา	จันทรานนท์
นางสาวพันธิภา จันทรานนท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา  บัวสมบัติ
นางสาวนิตยา บัวสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุพา		ศรีสุรักษ์
นางยุพา ศรีสุรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
44852.jpg
จ่าเอกนัฐศาสตร์  ครังแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ณัฐดา		จารย์คูณ
นางสาวณัฐธดา สาระรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา