ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ  ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)