ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

****************************

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ  ๕๙  ปี (เกิดระหว่าง    ตุลาคม  ๒๕๐๐ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๐๑) หรือ ผู้ที่มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์  ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

       ๑.  มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

       ๒.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

      ๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

      ๒. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

      ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา  (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 

หมายเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนข้อความหรือรูปแบบข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

 

**ดาวน์โหลดเอกสาร**

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. หนังสือยืนยันผู้สูงอายมีชีวตอยู่-งบ-61

3. ใบมอบอำนาจเบี้ย