ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) วันที่ 20 กันยายน 2560

 

*************************

ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560

106156867