ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

"โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา"  ระหว่างวันที่  6-7  กันยายน  2560 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างวันที่  6-7  กันยายน  2560

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตอกแป้น  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

*************************************

 โดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม