ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน" ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560

ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

********************************************

สภาวัฒนธรรมตำบลบัวเงินร่วมกับกลุ่มเครือข่ายงานวัฒนธรรมตำบลบัวเงิน

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม