ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลบัวเงิน ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บัวเงิน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง พี่เลี้ยงน้ำพอง กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบัวเงิน ผู้ปกครอง ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลบัวเงิน ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560