ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายยารยงค์ ม่วงซอ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบัวเงิน

เข้ารับเกียรติบัตรคนพิการไทยใจอาสา ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น