ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดขอนแก่น

ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจาก ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง,ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง,ต.สาวะถี อ.เมือง,ต.เพ็กใหญ่ อ.พล วันที่ 6 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น