ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี พ.ศ. 2561

                                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน 

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

***********************************

44996.jpg

44995.jpg

44994.jpg