ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

 
1.  ข้อมูลทั่วไป
     1.1  ที่ตั้ง ตำบลบัวเงินตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น  อยู่ตอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากอำเภอน้ำพอง  19  กิโลเมตร  จังหวัดขอนแก่น  50  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด   ประมาณ  112.30  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  70,187  ไร่
     1.2 อาณาเขต     มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง   ดังนี้

                                ทิศเหนือ              จดตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

                                ทิศใต้                  จดตำบลบัวใหญ่  อำเภอน้ำพอง  จ.ขอนแก่น

                                ทิศตะวันตก          จดตำบลพังทุย อ.น้ำพอง , ตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

                                ทิศตะวันออก        จดตำบลบ้านฝาง , ตำบลหนองโน , ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน

     1.3  เขตการปกครอง ตำบลบัวเงินมีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่  มีเขตการปกครองในพื้นที่จำนวน  17 หมู่บ้าน   ดังนี้
             1.    บ้านเพี้ยฟาน         หมู่ที่ 1

             2.    บ้านนาฝายเหนือ    หมู่ที่ 2

             3.    บ้านโนนแดง         หมู่ที่ 3

             4.    บ้านหนองแวง       หมู่ที่ 4

             5.    บ้านหนองกุงขี้ควง  หมู่ที่ 5

             6.    บ้านคำจั่น             หมู่ที่ 6

             7.    บ้านหนองแวงดง    หมู่ที่ 7

             8.    บ้านคำบอน           หมู่ที่ 8

             9.    บ้านโคกใหญ่         หมู่ที่ 9

             10.  บ้านโนนสวรรค์       หมู่ที่ 10

             11.   บ้านดงเย็น            หมู่ที่ 11

             12.   บ้านโคกเล้า          หมู่ที่  12

             13.   บ้านโคกใหญ่         หมู่ที่ 13

             14.   บ้านเพี้ยฟาน          หมู่ที่ 14

             15.   บ้านคำจั่น             หมู่ที่ 15

             16.   บ้านคำจั่น             หมู่ที่ 16

             17.  บ้านหนองแวง       หมู่ที่ 17

     1.4   ประชากร  มีจำนวนประชากรตามสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอน้ำพอง   ณ  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559    จำนวนทั้งสิ้น                     12,373    คน   แยกได้ดังนี้

                        เพศชาย               6,477       คน

                        เพศหญิง              5,896       คน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

     2.1 โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

               1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

                                  -   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           จำนวน    1    คน

                                  -   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                      จำนวน    2    คน

                                  -   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล              จำนวน    1    คน

                  2. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                                  - ประธานสภา                                                         จำนวน     1   คน

                                  - รองประธานสภา                                                    จำนวน     1   คน

                                  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                       จำนวน   30   คน

                  3. ข้าราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งสิ้นจำนวน  62  คน ประกอบด้วย

                                  - พนักงานส่วนตำบล                                                 จำนวน  20  คน

                                  - พนักงานครู                                                            จำนวน  10  คน

                                  - ลูกจ้างประจำ                                                          จำนวน    2  คน

                                 - พนักงานจ้าง                                                            จำนวน  30  คน

                องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน  เป็น อบต. ขนาดกลาง   ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3   ปี

(พ.ศ. 2556  - 2559)  โดยมีโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน