คณะผู้บริหาร

นายสุภศิลป์	โพธิ์มา
นายสุภศิลป์ โพธิ์มา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

 

นายสำราญ	เทพแก้ว
นายสำราญ เทพแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
นายอนันต์	ศรีทน
นายอนันต์ ศรีทน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
นายอนุวัฒน์	สมศรีษะ
นายอนุวัฒน์ สมศรีษะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน