ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     ที่ทำการ อบต. บัวเงิน ละติจูด (N) ๑๖.๗๔๕๑๔  ลองติจูด  (E) ความสูง ๑๙๒ เมตร จุดอ้างอิง สำนักงาน ตำบลบัวเงินก่อตั้งเมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว  มีหมู่บ้านในเขตตำบล จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน โดยมีบ้านเพี้ยฟานเป็นจุดกึ่งกลางของตำบล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มผสมดอน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๑๒.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๐,๑๘๗ ไร่ เป็นเนื้อที่การเกษตร ๓๖,๐๘๖ ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นที่สาธารณะและป่าไม้

 

อาณาเขต          

ทิศเหนือ           จดตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ทิศใต้              จดตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ทิศตะวันตก       จดตำบลพังทุย อ.น้ำพอง , ตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

ทิศตะวันออก      จดตำบลบ้านฝาง , ตำบลหนองโน , ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มดินร่วมปนทราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี  ๓  ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

ลักษณะของดิน

     เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น