ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติตำบลบัวเงิน

          ตำบลบัวเงิน เป็นตำบลที่มีอายุเก่าแก่แต่เดิมมีเขตปกครองมีอาณาเขตกว้างขวาง ครอบคลุมถึงพื้นที่ตำบลบ้านฝาง

   ตำบลหัวนาคำ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน  ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

          กำนันคนแรกของตำบลบัวเงิน ชื่อนายสอน  มนตรี (ต้นสกุลพินิจมนตรี)  ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น

   “ขุนบัวเงินงามราษฎร์” พระราชทานนามตามชื่อบ้านหนองบัวเงิน (ปัจจุบันคือบ้านหนองบัวเงิน ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง )

   ซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดของตำบล  มีบ้านฝาง(ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน) เป็นหมู่บ้านที่ 1

   (ศูนย์การปกครองของตำบลบัวเงิน)  ก่อนที่ตำบลบ้านฝางจะแยกจากตำบลบัวเงิน มีกำนันปกครอง อยู่ 3 คน คือ

            ลำดับที่ 1    ขุนบัวเงินงานราษฎร์ (บ้านฝาง)

            ลำดับที่ 2    นายทศ     มะชะศรี  (บ้านคำจั่น)

            ลำดับที่ 3    นายสุนา    พินิจมนตรี (บุตรชายขุนบัวเงินงามราษฎร์)

          ต่อมาตำบลบ้านฝาง  ได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลบัวเงิน โดยนายสุนา  พินิจมนตรี ได้เป็นกำนันตำบล

   บ้านฝาง  ตำแหน่งกำนันตำบลบัวเงินจึงว่างลง  และเริ่มมีบ้านเพี้ยฟานหมู่ที่1 (เป็นศูนย์กลางของตำบลบัวเงิน)

   จึงได้มีกำนันตำบลบัวเงินใหม่ โดยเริ่มดังนี้

            ลำดับที่ 1     นายคำพอง     ณ พังทุย (ต้นสกุล “พังทุย”)

            ลำดับที่ 2     นายพรมมา     พินิจมนตรี  (อยู่บ้านเพี้ยฟาน)

            ลำดับที่ 3     นายอ่อนสา     โพธิ์สาจันทร์ (อยู่บ้านหนองแวง)

           แต่เนื่องจากพื้นที่ตำบลบัวเงิน  ซึ่งถึงแม้จะมีการแยกเขตการปกครองออกไปแล้ว ก็ยังมีพื้นที่กว้างทำให้ยาก

   แก่การปกครองและยากต่อการดูแลอย่างทั่วถึงดังนั้นในสมัยกำนันอ่อนสา  โพธิ์สาจันทร์  จึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น

   ตำบลพังทุยในปัจจุบัน ทำให้คงเหลือหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลบัวเงิน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

            หมู่ที่ 1  บ้านเพี้ยฟาน

            หมู่ที่ 2  บ้านนาฝายเหนือ

            หมู่ที่ 3  บ้านโนนแดง

            หมู่ที่ 4  บ้านหนองแวง

            หมู่ที่ 5  บ้านหนองกุงขี้ควง

            หมู่ที่ 6  บ้านคำจั่น

            หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงดง

            หมู่ที่ 8  บ้านคำบอน

            หมู่ที่ 9  บ้านโคกใหญ่

            หมู่ที่ 10  บ้านโนนสวรรค์

            หมู่ที่ 11  บ้านดงเย็น

            หมู่ที่ 12  บ้านโคกเล้า

           ปัจจุบันตำบลบัวเงิน ได้มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน  คือ

            หมู่ที่ 1  บ้านเพี้ยฟาน               นายนฤเดช  มะสีโย               ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 2  บ้านนาฝายเหนือ          นายสุดชา  ทองสงคราม          ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 3  บ้านโนนแดง               นายธนพล  แสงราชา             ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 4  บ้านหนองแวง             นายกิละ  แก้วอาสา               กำนันตำบลบัวเงิน

            หมู่ที่ 5  บ้านหนองกุงขี้ควง        นายสถิตย์  ท้าวเนาว์             ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 6  บ้านคำจั่น                  นายปรีชา  วอแพง                ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงดง          นายอภัย  คำครณ์                 ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 8  บ้านคำบอน                นายสุรพงษ์  จันทร์เทา           ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 9  บ้านโคกใหญ่              นายเสนีย์  หงษ์ทอง              ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 10  บ้านโนนสวรรค์          นายระวี  พรมเสน                 ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 11  บ้านดงเย็น               นายสมัย  เวียงพลออม            ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 12  บ้านโคกเล้า              นายฉวี  วิชาเงิน                   ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 13  บ้านโคกใหญ่            นายไพบูลย์  เกตุคลื้น             ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 14  บ้านเพี้ยฟาน            นายสุวัฒน์  เนตรนี                ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 15  บ้านคำจั่น               นายภูษิต  แสนแก้ว                ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 16  บ้านบ้านคำจั่น          นายประมวล  กุหลาบหอม       ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 17  บ้านหนองแวง          นายปัญญา  บุตรศรี               ผู้ใหญ่บ้าน

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน