สมาชิกสภา

นายประชาญ  บัวสมบัติ
นายประชาญ บัวสมบัติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

 

นายมานิตย์  ศรีโบราณ
นายมานิตย์ ศรีโบราณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

 

 

นายธีระ อรรคมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
นายชนะ พิเภก
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
นายสนอง พรมกัณฑ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญมา คัดทะจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายวิพบ เรืองศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 5/span>
นางสาวไพจิตร วอแพง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายเหล่ายี สว่างโคกกรวด
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายธวัฒชัย ชาวเหนือ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางเกษร เรืองศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
นายพจน์ชรัช ผางนุย
ส.อบต.หมู่ที่ ๒
นายละภิน บุษราคัม
ส.อบต.หมู่ที่ ๓
นายสมภาร คำมะมูล
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
นายสมศักดิ์ ศรีคำมี
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นายทองสุก กันยารัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
นายสมาน เสนาวัน
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
นายอภิชาติ วานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ ๘
นายนิน ปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
นายสุชาติ สอนเสน
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
นายชวน สรเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑
นายวิรัตน์ ขำชัยภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
นายพัฒนา เคนดา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
นายพิจิตร สังสิมา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
นายสมบัติ ดอนจันดา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
นางจรรยารักษ์ สร้อยทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗
นายประสิทธิ์ รามัชฌิมา
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
นายวัชระ วิชาราช
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
นายหนูดี ชีกว้าง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
นางดวงจันทร์สุริยา ชัยฤชา
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
ว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
นางสาวชลธิชา จักร์นารายณ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖
นางอุลัย สินชัย
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗