Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดขอนแก่น

หนังสือราชการ สถ.

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน

#รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 มิถุนายน 2560
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 มิถุนายน 2560
3 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 15 มิถุนายน 2560
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21 15 มิถุนายน 2560
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา_22 15 มิถุนายน 2560
6 การจดทะเบียนพาณิชย์_(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
7 การจดทะเบียนพาณิชย์_(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
8 การจดทะเบียนพาณิชย์_(ตั้งใหม่)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 มิถุนายน 2560
10 การรับชำระภาษีป้าย 15 มิถุนายน 2560
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มิถุนายน 2560
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 15 มิถุนายน 2560
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15 มิถุนายน 2560
14 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 15 มิถุนายน 2560
15 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 15 มิถุนายน 2560

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง