กองคลัง

นางสาวนฤภรณ์  กันสีชา
นางสาวนฤภรณ์  กันสีชา
หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวนฤภรณ์  กันสีชา
นางสาวนฤภรณ์  กันสีชา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

 

งานการเงิน
44854.jpg
นางสุปราณี  โคกลือชา 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางไวลิน  วิชาเงิน
นางไวลิน  วิชาเงิน
นักวิชาการคลัง
งานบัญชี
นางนันทพัทธ์	ยอดดี
นางนันทพัทธ์  ยอดดี
นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศศิธร  ทัพภูตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปิยดา  มะสีโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
44856.jpg
นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีเมือง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
นางสาวชลลดา  ภูษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางมยุรา  สอนเสน
นางมยุรา  สอนเสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวพัชรียา  ชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ