สำนักปลัด

 


 

 

                 โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนริศรา  วงษ์ธานี
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการ
แทน หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวนริศรา  วงษ์ธานี
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

งานบริหารทั่วไป
นางสุบรรณ์	แก้วอาสา
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นายวิรัตน์  พงพุทธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ.ส.อ.กฤษฎา  สีสุทะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายภูมิศักดิ์  แก้ววงศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจรินดร  ซาเสน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
44864.jpg
นางสาวเด่นนภา  มังภากรณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางจิรภิญญา  ชมฮด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์  แสนสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสว่างวงษ์  บุญยาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัตน์  ปัสสามาลา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิษณุ  จุมสวง
พนักงานขับรถยนต์
44853.jpg
นายจิรายุส  ตรีศาสตร์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสุธาสินี  หงษ์ทอง
คนงาน
นายวัชรพงษ์  สุโพธิ์
คนงาน
44857.jpg
นายจรัญ  ศรีทน
คนงาน
งานนโยบายและแผน
นางสุบรรณ์	แก้วอาสา
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ.ส.อ.โพธิ์ทอง ศุภอุดร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกิตติยา  สอนเสน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานสวัสดิการสังคม
นางสาวยุพาวดี  โพธิ์มา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวมันทนา  มาสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
นายโศภณ  เชียงขวางภูมิ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ