แบบประเมินความพึงพอใจ 2561

#รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 ปก  
2 มิติที 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2561  
3 บทสรุปผู้บริหาร  
4 คำนำ  
5 สารบัญ  
6 บทที่ 1 บทนำ  
7 บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 2561  
8 บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ  
9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
10 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล  
11 บรรณานุกรม
12 ภาคผนวก  
13 แบบสอบถาม 2561  
14 ผลการวิเคราะห์.  
15 ภาพลงพื้นที่อบต.บัวเงิน