เจตจำนงผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต