วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

 

     วิสัยทัศน์ (Vision)

            ตำบลบัวเงินน่าอยู่ มีมาตรฐานบริการสาธารณะ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2563
 

      พันธกิจ(Mision)

            1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

            2. พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

            3. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ

            4. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

            5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

      ยุทธศาสตร์(Strategy)

               ยุทธศาสตร์ที่   1   ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะ

               ยุทธศาสตร์ที่   2   ด้านคุณภาพชีวิตสวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

               ยุทธศาสตร์ที่   3   ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

               ยุทธศาสตร์ที่   4   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ยุทธศาสตร์ที่   5   ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

               ยุทธศาสตร์ที่   6   ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว