ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

#รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 ใบลาพักผ่อน 15 มิถุนายน 2560
2 ใบลาป่วย__ลาคลอดบุตร_ลากิจส่วนตัว 15 มิถุนายน 2560
3 ใบลาอุปสมบท 15 มิถุนายน 2560
4 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 15 มิถุนายน 2560
5 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน_(แบบ_๖๐๐๖) 15 มิถุนายน 2560
6 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน_(แบบ_๖๐๐๕) 15 มิถุนายน 2560
7 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ 15 มิถุนายน 2560
8 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร_(7223) 15 มิถุนายน 2560
9 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล 15 มิถุนายน 2560
10 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 15 มิถุนายน 2560
11 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ_(1219) 15 มิถุนายน 2560
12 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 15 มิถุนายน 2560
13 หนังสือตอบรับการใช้สิทธิ_(7220) 15 มิถุนายน 2560
14 แบบฟอร์มใบลาออก 15 มิถุนายน 2560
15 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15 มิถุนายน 2560
16 แบบคำร้องขอไปศึกษาต่างประเทศ 15 มิถุนายน 2560
17 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ 15 มิถุนายน 2560
18 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน_(ผ่านสิทธิ) 15 มิถุนายน 2560
19 คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน_บุคคล_รับรองเวลาการทำงาน 15 มิถุนายน 2560
20 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 15 มิถุนายน 2560
21 หนังสือภายใน 15 มิถุนายน 2560
22 หนังสือประทับตรา 15 มิถุนายน 2560
23 หนังสือภายนอก 15 มิถุนายน 2560
24 ตารางลดลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน_57 15 มิถุนายน 2560
25 รายละเอียดลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงาน 15 มิถุนายน 2560
26 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-แบบเสนอโครงการ 15 มิถุนายน 2560
27 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-ระเบียบกองทุนฯปี58 15 มิถุนายน 2560
28 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ_ในปี_พ.ศ._2559 15 มิถุนายน 2560
29 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-แผนปี58 15 มิถุนายน 2560
30 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-แผ่นพับ1 15 มิถุนายน 2560
31 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-แผ่นพับ2 15 มิถุนายน 2560
32 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-ใบเบิกเงิน 15 มิถุนายน 2560
33 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ_(50871) 15 มิถุนายน 2560
34 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-ประกาศฯ+หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ+พ.ศ.2557 15 มิถุนายน 2560
35 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-ประกาศฯ+หลักเกณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น+พ.ศ.2557 15 มิถุนายน 2560
36 กองทุนหลักประกันสุขภาพ-ประกาศฯ+อนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค+พ.ศ.2557 15 มิถุนายน 2560