การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ในการอบรมโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน

*********************************************************************************************************************************************************

โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะผู้บริหารท้องถิ่น