Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมหกรรมกีฬาสร้างชุมชนสุขภาพดีตำบลบัวเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                                                                                                                                           

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) วันที่ 20 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

"โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา"  ระหว่างวันที่  6-7  กันยายน  2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน" ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญปลอดน้ำอัดลม บ้านหนองแวง หมู่ 4 ตำบลบัวเงิน

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิไทยอาทร จัดอบรมทักษะการเป็นวิทยากรและนำสันทนาการเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดจัดการจัดร้านนิทัศการในงาน รวมพลังความสามคี รวมของดีน้ำพอง ประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลบัวเงิน ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.บัวเงิน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำพอง พี่เลี้ยงน้ำพอง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายยารยงค์ ม่วงซอ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลบัวเงิน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดขอนแก่น

หนังสือราชการ สถ.

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชน

#รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 มิถุนายน 2560
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15 มิถุนายน 2560
3 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 15 มิถุนายน 2560
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา_21 15 มิถุนายน 2560
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา_22 15 มิถุนายน 2560
6 การจดทะเบียนพาณิชย์_(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
7 การจดทะเบียนพาณิชย์_(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
8 การจดทะเบียนพาณิชย์_(ตั้งใหม่)_ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 15 มิถุนายน 2560
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 มิถุนายน 2560
10 การรับชำระภาษีป้าย 15 มิถุนายน 2560
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 มิถุนายน 2560
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 15 มิถุนายน 2560
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15 มิถุนายน 2560
14 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 15 มิถุนายน 2560
15 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 15 มิถุนายน 2560

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง